XV. Nyírpalota u. 24-38. Házirend

HÁZIREND

 

A házirend célja, hogy meghatározza a lakóépületben lakó és tartózkodó személyek egymás iránti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépület rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló követelményeket.

A Házirend egyaránt vonatkozik a tulajdonos által lakott lakásokra, a tulajdonos által bérbe adott lakásokra, közös használatú helyiségekre, valamint bérleményekre.

 

Általános előírások

1. A tulajdonosok és a bérlők kötelesek a kapukat állandóan zárva tartani.

 

2. A lakóépületben – napszaktól függetlenül – tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől.

– rádió, televízió és egyéb elektronikus berendezés csak úgy működtethető, továbbá hangszeres gyakorlás csak 

úgy végezhető, hogy az mások nyugalmát ne zavarja.

– zajt okozó háztartási gépek használata 07 és 22 óra között lehetséges.

– zajjal járó építési, szerelési munkavégzés kizárólag munkanapokon 08 és 20 óra, továbbá szombaton 08 és 14 óra között lehetséges. Vasárnap és ünnepnapokon ilyen munka nem végezhető.

– a hosszabb ideig tartó, időnként zajjal járó építési, szerelési munkák várható időtartamát az ezt végeztető tulajdonos vagy bérlő köteles a lépcsőházi hirdetőtáblán tulajdonostársaival előzetesen közölni. E közlési kötelezettség nem vonatkozik az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási munkákra.

 

3. A közös képviselő köteles gondoskodni a lépcsőházak takarításáról, rendben tartásáról. A tulajdonosok és bérlők kötelesek a közös területek tisztaságát megóvni.

 

4. A  szemétszállítási napokon ( kedd, csütörtök, szombat ) a szemétledobó használata reggel  06 és 10 óra között tilos.

 

5. Poros textíliát kirázni csak fokozott elővigyázatossággal, mások érdeksérelme nélkül lehet, munkanapokon 08 és 20 óra, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 08 és 14 óra között.

 

6. A lakóépületből az utcára vagy a parkba semmit nem szabad kidobni vagy kiönteni.

 

7. Aki bármilyen anyag szállítása vagy lerakása, illetve lakásfelújítás során a közös használatú helyiségeket vagy területet beszennyezi, köteles azt saját költségén megszüntetni és a takarítást elvégeztetni.

 

8. A társasház időszakos rovarmentesítési munkálatait a tulajdonosok és bérlők , a rovarfertőzés megszüntetése, illetve megelőzése érdekében kötelesek eltűrni. A közgyűlés által kijelölt rovarirtót köteles a lakásába beengedni.

 

9. A lépcsőházban, felvonókban és a pincében nyílt láng használata ill. a dohányzás tilos.

 

Az épület állagvédelmével kapcsolatos előírások

1. A lakóépület állagvédelme a tulajdonosokat és bérlőket arra kötelezi, hogy a lakásokat, bérleményeket, közös helyiségeket és területeket valamint azok berendezéseit és tartozékait azok rendeltetésének megfelelően használják.

 

2. A tulajdonos és a bérlő teherhordó szerkezeteket érintő átalakítási munkákat (falbontás, faláttörés, födémáttörés) megfelelő építésügyi hatóság által kiadott jogerős engedéllyel végezhet.

 

3. A tulajdonos és a bérlő víz-, csatorna-, fűtési rendszert érintő átalakítást a közös képviselő műszaki jóváhagyása nélkül nem végezhet.

 

4. A tulajdonos és a bérlő köteles az általa használt terület beázás mentességét biztosítani, mert a nedvesség a panelszerkezet műszaki állapotát károsítja, valamint a szomszédos lakásban is kárt okozhat. Ennek érdekében a különböző vízszivárgási lehetőségeket (fürdőkád, mosdó, mosogató, WC, nyitva felejtett vízcsap stb.) saját hatáskörben kell megszüntetni.

 

5. A lakásokban lévő gáztűzhelyek és tartozékainak szakipari ellenőrzését és az észlelt hibák kijavítását a tulajdonos valamint a bérlő saját költségén köteles szakemberrel elvégeztetni.

 

Tárolás

1. A lépcsőházban mindennemű tárolás tilos. Kivételt képeznek a lépcsőház díszítésére elhelyezett növények.

 

2. A lakóépületben vegyszerek és egyéb gyúlékony anyagok tárolása csak a lakóházakra érvényes tűzvédelmi utasítás előírásai szerint lehetséges.

 

3. Építési anyagok csak ideiglenesen, a szomszédok előzetes engedélyével tárolhatók a munkaterület környezetében. A munkavégzés befejezése után az építtetőnek kell gondoskodni a törmelék és hulladék elszállításáról, a szennyezett terület kitakarításáról. A szeméttároló konténerbe építési törmeléket elhelyezni tilos.

 

4. A lakás felújítása során keletkezett építési törmeléket valamint nem használatos bútorokat a közös területre és az épület elé kihelyezni tilos.

 

Egyéb előírások

1. Az épület homlokzatán (ablakpárkány, loggia) növények csak biztonságosan rögzített tartóban helyezhetők el.

 

2. A növények öntözése csak mások érdeksérelme nélkül végezhető.

 

3. Az épület tetőszerkezetén, homlokzatán hirdetés, hírdetőberendezés, reklám, cégtábla stb. elhelyezése csak a közös képviselő előzetes hozzájárulásával lehetséges

 

Állattartás

1. A madarak valamint kóbor állatok (kutya, macska) etetése nem megengedett.

 

2. Kutyákat a lakásban úgy kell tartani, hogy azok a lakók nyugalmát ne zavarják, anyagi kárt ne okozzanak és senki testi épségét ne veszélyeztessék.

Az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendeletek betartása minden tulajdonos kötelezettsége

 

Záró rendelkezések

A Házirendben foglaltak be nem tartása esetén az okozott károk helyreállítási költségei a károkozót terhelik.

A Házirendben felsorolt szabályok megsértése esetén a közös képviselő vagy bármely tulajdonos és bérlő eljárást kezdeményezhet az illetékes hatóságoknál.

E Házirendet a közgyűlés 2005./III./1. számú határozatával elfogadta.

.