XV. Erdőkerülő u. 29-45. Házirend

HÁZIREND

A házirend célja, hogy meghatározza a lakóépületben lakó és tartózkodó személyek egymás iránti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépület rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló követelményeket.

A Házirend egyaránt vonatkozik a tulajdonos által lakott lakásokra, a tulajdonos által bérbe adott lakásokra, közös használatú helyiségekre, valamint bérleményekre.

Általános előírások

1. A tulajdonosok és a bérlők kötelesek a kapukat állandóan zárva tartani.

2. A lakóépületben – napszaktól függetlenül – tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől.

– rádió, televízió és egyéb elektronikus berendezés csak úgy működtethető, továbbá hangszeres gyakorlás csak úgy végezhető, hogy az mások nyugalmát ne zavarja.

– zajt okozó háztartási gépek használata 07 és 22 óra között lehetséges.

– zajjal járó építési, szerelési munkavégzés kizárólag munkanapokon 08 és 20 óra, továbbá szombaton 08 és 14 óra között lehetséges. Vasárnap és ünnepnapokon ilyen munka nem végezhető.

– a hosszabb ideig tartó, időnként zajjal járó építési, szerelési munkák várható időtartamát az ezt végeztető tulajdonos vagy bérlő köteles a lépcsőházi hirdetőtáblán tulajdonostársaival előzetesen közölni. E közlési kötelezettség nem vonatkozik az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási munkákra.

3. A közös képviselő köteles gondoskodni a lépcsőházak takarításáról, rendben tartásáról. A tulajdonosok és bérlők kötelesek a közös területek tisztaságát megóvni.

4. Poros textíliát kirázni csak fokozott elővigyázatossággal, mások érdeksérelme nélkül lehet, munkanapokon 08 és 20 óra, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 08 és 14 óra között.

5. A lakóépületből az utcára vagy a parkba semmit nem szabad kidobni vagy kiönteni.

6. Aki bármilyen anyag szállítása vagy lerakása, illetve lakásfelújítás során a közös használatú helyiségeket vagy területet beszennyezi, köteles azt saját költségén megszüntetni és a takarítást elvégeztetni.

7. A Társasház időszakos rovarmentesítési munkálatait a tulajdonosok és bérlők , a rovarfertőzés megszüntetése, illetve megelőzése érdekében kötelesek eltűrni. A közgyűlés által kijelölt rovarirtót köteles a lakásába beengedni.

8. A lépcsőházban, felvonókban és a pincében nyílt láng használata ill. a dohányzás tilos.

Az épület állagvédelmével kapcsolatos előírások

1. A lakóépület állagvédelme a tulajdonosokat és bérlőket arra kötelezi, hogy a lakásokat, bérleményeket, közös helyiségeket és területeket valamint azok berendezéseit és tartozékait azok rendeltetésének megfelelően használják.

2. A tulajdonos és a bérlő teherhordó szerkezeteket érintő átalakítási munkákat (falbontás, faláttörés, födémáttörés) megfelelő építésügyi hatóság által kiadott jogerős engedéllyel végezhet.

3. A tulajdonos és a bérlő víz-, csatorna-, fűtési rendszert érintő átalakítást a közös képviselő műszaki jóváhagyása nélkül nem végezhet.

4. A tulajdonos és a bérlő köteles az általa használt terület beázás mentességét biztosítani, mert a nedvesség a panelszerkezet műszaki állapotát károsítja, valamint a szomszédos lakásban is kárt okozhat. Ennek érdekében a különböző vízszivárgási lehetőségeket (fürdőkád, mosdó, mosogató, WC, nyitva felejtett vízcsap stb.) saját hatáskörben kell megszüntetni.

5. A lakásokban lévő gáztűzhelyek és tartozékainak szakipari ellenőrzését és az észlelt hibák kijavítását a tulajdonos valamint a bérlő saját költségén köteles szakemberrel elvégeztetni.

Tárolás

1. A lépcsőházban mindennemű tárolás tilos. Kivételt képeznek a lépcsőház díszítésére elhelyezett növények.

2. A lakóépületben vegyszerek és egyéb gyúlékony anyagok tárolása csak a lakóházakra érvényes tűzvédelmi utasítás előírásai szerint lehetséges.

3. Építési anyagok csak ideiglenesen, a szomszédok előzetes engedélyével tárolhatók a munkaterület környezetében. A munkavégzés befejezése után az építtetőnek kell gondoskodni a törmelék és hulladék elszállításáról, a szennyezett terület kitakarításáról. A szeméttároló konténerbe építési törmeléket elhelyezni tilos.

4. A lakás felújítása során keletkezett építési törmeléket valamint nem használatos bútorokat a közös területre és az épület elé kihelyezni tilos.

Egyéb előírások

1. Az épület homlokzatán (ablakpárkány, loggia) növények csak biztonságosan rögzített tartóban helyezhetők el.

2. A növények öntözése csak mások érdeksérelme nélkül végezhető.

3. Az épület, homlokzatán hirdetés, hírdetőberendezés, reklám, cégtábla stb. elhelyezése csak a közös képviselő előzetes hozzájárulásával lehetséges

Állattartás

1. A madarak etetése a ház közvetlen közelében valamint a loggiáknál tilos. A kóbor állatok (kutya, macska) etetése a sem engedélyezett.

2. Kutyákat a lakásban úgy kell tartani, hogy azok a lakók nyugalmát ne zavarják, anyagi kárt ne okozzanak és senki testi épségét ne veszélyeztessék.

Az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendeletek betartása minden tulajdonos kötelezettsége.

Záró rendelkezések

A Házirendben foglaltak be nem tartása esetén az okozott károk helyreállítási költségei a károkozót terhelik.

A Házirendben felsorolt szabályok megsértése esetén a közös képviselő vagy bármely tulajdonos és bérlő eljárást kezdeményezhet az illetékes hatóságoknál.

E Házirendet a közgyűlés 2006 november 30-i határozatával elfogadta.

.